Τράπεζες-
Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα

Ο όμιλος SYNERGY CREATION συνεργάζεται με τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία:

 

Δανειοδοτούν επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο παρέχοντας ένα σταθερό χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Διευκολύνουν τις διεθνείς συναλλαγές με την έκδοση εγγυητικών επιστολών, επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και πληρωμής.

Συγγράφουν εκθέσεις για την κατάσταση της διεθνούς οικονομίας αλλά και κάθε εθνικής οικονομίας ξεχωριστά ώστε οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες να πραγματοποιούνται με την καλύτερη δυνατή γνώση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Πραγματοποιούν προβλέψεις για την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και των τοπικών οικονομιών τα επόμενα χρόνια με σκοπό την εκτίμηση του ρίσκου για όσο το δυνατόν ασφαλέστερες μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα του διεθνούς εμπορίου.