Διεθνείς Εκτιμητές –  Πραγματογνώμονες

Βασική προϋπόθεσή των διεθνών συναλλαγών είναι οι ελεγκτικές διαδικασίες.

Έλεγχος Φόρτωσης Εκφόρτωσης

Γίνετε έλεγχος της φόρτωσης και εκφόρτωσης φορτίων εμπορευματοκιβωτίων κατ’ απαίτηση ναυτιλιακών εταιρειών, πρακτόρων, εμπορικών εταιριών ή αποστολέων. Εξασφαλίζετε φορτοεκφόρτωση ευπαθών φορτίων και νωπών προϊόντων και διεξάγεται έλεγχος δεξαμενών για ασφαλείς μεταφορές χημικών ουσιών και πετρελαιοειδών.

Ακριβής Προσδιορισμός Αναγκών

Τον ακριβή προσδιορισμό της ποσότητας που έχει φορτωθεί, τον έλεγχο κλεισίματος βαλβίδων σφραγίδων καπακιών καθώς και πιθανόν στεγανοποιήσεων όπου απαιτείται. Την λήψη δειγμάτων προϊόντων προς φόρτωση προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιοτική συμμόρφωση με τις αναμενόμενες προδιαγραφές του πελάτη. 

Άμεση Ανάληψη Ευθυνών

Οι συνεργασίες μας αυτές αποτελούν μία ανεκτίμητη προσθήκη στις επιθεωρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλο τον κόσμο. Την τεκμηρίωση τυχόν ζημιών που παρατηρήθηκαν κατά τη φόρτωση. Την τεκμηρίωση του εμπορευματοκιβωτίου του πλοίου και του αριθμού σφραγίδας